Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa
tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini
belirlemek için düzenlenmektedir.
Bu politikanın amacı, Fırsat Kart Grubu ve Fırsat Meraklısı internet siteleri ve uygulamaları ile ilgili kişilere ait kişisel
verilerin KVK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim
talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

Bu politikanın kapsamında, Fırsat Meraklısı ağına erişen üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere
Fırsat Kart Grubu’na bağlı çalışanlar bulunmaktadır. Politika, Fırsat Kart Grubu’nun
sahibi olduğu ya da Fırsat Kart Grubu tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve
korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.
Bu politika, KVK Kanunu ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata
dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.
Fırsat Kart Grubu, tüm çalışanlarının katılımı ve desteğini istemektedir. Fırsat Kart Grubu
bünyesindeki tüm çalışanlara, varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için
yeterli eğitim ve yardımcı referans materyalleri temin edilecektir.
Bu politika, Fırsat Kart Grubu bünyesinde bulunan herkesin bilmesinin ve sürekli olarak
uymasının beklendiği temel kontrol tedbirlerini tanımlamaktadır.

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca
açıklanır.

** Fırsat Kart Grubu, firsatmeraklisi.com, firsat16.com
** Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak
açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay.

** Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesi.
** Çalışan: Fırsat Kart-firsatmeraklisi.com- firsat16.com Grubu Personeli.
** Hizmet Sağlayıcısı: Fırsat Kart Grubunun hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket
(tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personeli.
** Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
** Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
** Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya
ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler.
** Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
** Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına
kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
** Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları
** Sicili ‘ne kayıt yaptırmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.
** KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
** KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
** KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
** Politika: Fırsat Kart Grubu, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.